Registreerige kohe, et saada 12% allahindlust kõikidelt toodetelt ja säästate 5 EUR oma esimeselt tellimuselt*!
*5 EUR kampaania kehtib uutele registreeritud klientidele esimese tellimuse tegemisel alates 50+km eurost 5 päeva jooksul peale registreerimist. Kehtib 1. detsembrist kuni 31 jaanuarini 2022

Jõustumise kuupäev: 25. mai 2021 

Amway veebisaidi külastaja eraelu puutumatust käsitlev teade / küpsiste teade

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas Amway International Inc. (edaspidi „AII“) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, Ameerika Ühendriigid), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Saksamaa) ja teie kohalik sidusettevõte Amway Polska Sp. z o.o., ul. Pawia 21​, 31-154 Krakow, Poola (edaspidi koos „Amway“ või „meie“) kasutavad käesoleva veebisaidi (edaspidi „veebisait“) külastajatelt (edaspidi „külastaja“ või „teie“) kogutud või saadud isikuandmeid. See kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume või saame, millist tüüpi isikuandmeid töötleme, kuidas me neid andmeid kasutame, jagame ja kaitseme, kui kaua me neid andmeid säilitame, millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega ja kuidas saate meiega seoses meie puutumatustavadega ühendust võtta. Tegutseme teie isikuandmetega seoses kaasvastutavate töötlejatena.

Kui olete Amway ettevõtte omanik (edaspidi „ABO“), lugege läbi meie ABO eraelu puutumatust käsitlev teade, mis on saadaval, kui logite veebisaidile sisse ABO rollis; asjaomane teade sisaldab teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui olete sisenenud veebisaidile kui ABO. Kui olete registreeritud klient, lugege läbi meie registreeritud kliendi eraelu puutumatust käsitlev teade, mis on saadaval, kui logite veebisaidile sisse kliendi rollis; asjaomane teade sisaldab teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui olete sisenenud veebisaidile kui klient.

Kuidas meie teie isikuandmeid kogume ja saame?

Kui palume teil edastada meile oma isikuandmed, näitame ära, kas isikuandmete edastamine on seadusest tulev või lepinguline või lepingu sõlmimiseks ja/või hõlbustamiseks vajalik nõue, samuti kas olete kohustatud esitama isikuandmeid ning millised on isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed.

Amway kogub ja saab külastajatelt isikuandmeid järgmistel erinevatel viisidel.

Meiega ühendust võtmine. Kui võtate meiega ühendust erinevate suhtluskanalite kaudu, mis on esitatud veebilehe alamjaotises „Võtke meiega ühendust“, kogume teie edastatud isikuandmeid ja muud teavet. Selliste isikuandmete hulka kuuluvad näiteks Amway e-posti aadressid, telefoninumbrid või veebivormid.

Küpsised. Kasutame ka küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teatud teavet veebisaidi kasutuse kohta, kui te veebisaidile juurde pääsete, seda vaatate ja kasutate. Küpsis on andmefail, mis paigutatakse arvutisse või mobiilseadmesse, kui seda veebisaitide külastamiseks kasutatakse. Me ei luba kolmandatel isikutel teie seadmesse küpsiseid paigutada. Kui te meie teenuste kasutamiseks veebisaidile sisse ei logi, on teie andmed anonüümsed ja meie saa esitatud andmeid teiega seostada. Allolev tabel annab ülevaate küpsistest, mida kasutame, ja sellest, miks me neid kasutame.

 • Meie veebisaidi toimimiseks on vältimatu järgmise küpsise kasutamine.

Küpsise nimi

Eesmärk

JSESSION

See küpsis jälgib tehnilist seanssi

AWSELB

Seda küpsist kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks

Cart-content

See küpsis salvestab külastajate ostukorvi andmeid

 • Järgmiste küpsiste kasutamine ei ole meie veebisaidi toimimiseks vältimatu ning neid kasutatakse üldiselt meie teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja tõhustamiseks.

Küpsise nimi

Eesmärk

Keel

See küpsis peab meeles kasutaja vaikekeele

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

Neid küpsiseid kasutatakse andmete kogumiseks selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaite kasutavad, sealhulgas klikivoo andmete ja veebisaidil toimuva tegevuse kohta. Kogutud teave hõlmab saidi külastajate arvu, kust külastajad tulevad ja milliseid lehti nad on vaadanud. Kõik nende küpsiste kaudu kogutud andmed on anonüümsed ja pole kasutajaspetsiifilised seni, kuni kasutaja logib sisse ABO-na või kliendina.

Saate küpsised keelata brauseri seadete kaudu (nt brauseri funktsioonide „Eelistused“ või „Internetisuvandid“ kaudu). Pidage aga meeles, et mõned veebisaidi funktsioonid ei pruugi küpsiste kasutamise keelamise korral õigesti töötada. Täpsema teabe saamiseks küpsiste haldamise või kustutamise kohta külastage veebisaiti aadressil http://www.allaboutcookies.org/

Meie töödeldavate isikuandmete liigid

Küpsiste kaudu, mis on toodud jaotises „Kuidas kogume ja saame teie isikuandmeid?“, võime koguda teavet teie veebisaidikasutuse, IP-aadressi, brauseritüübi ja operatsioonisüsteemi kohta.

Kui suhtlete meiega erinevate sidekanalite kaudu, kogume lisaks teie selliseid kontaktandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Võite edastada meile seoses oma päringute või kommentaaridega vabatahtlikult ka muid isikuandmeid. Soovitame teil siiski mitte edastada endaga seotud isikuandmeid rohkem, kui on vajalik teie päringutele või kommentaaridele asjakohase vastuse andmiseks.

Muid isikuandmeid võime töödelda ainult erandjuhtudel. Kui meil on vaja töödelda teie kohta muud tüüpi isikuandmeid, tagame, et teid oleks selliste isikuandmete töötlemisest teavitatud ja et selleks on kehtiv õiguslik alus (nt teie nõusolek).

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?

Töötleme teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik:

 1. meiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et enne meiega lepingu sõlmimist teie soovil asjaomaseid samme astuda;
 2. täita meie õiguslikke kohustusi, sealhulgas:
 • järgida seadusi, mis nõuavad meilt andmete säilitamist, ning
 • järgida muid seadusi, mis võivad meie suhtes kehtida;
 1. meie õigustatud huvide eesmärgil, sealhulgas:
 • vastata teie kommentaaridele või päringutele;
 • suhelda teiega;
 • hallata, hinnata ja tõhustada oma tooteid, äritegevust ja teenuseid, tehes sealhulgas järgmist:
  • jälgida ja analüüsida meie teenuste kasutamist;
  • tuvastada teie isikuandmed, et analüüsida teavet, mis ei võimalda teid tuvastada;
  • tõhustada oma teenuseid;
 • ennetada ja kaitsta teid, ennast ja teisi pettuste, volitamata tehingute, nõuete ja muude kohustuste eest;
 • tagada vastavus ettevõtte eeskirjadele ja tööstusharu standarditele ning
 • töödelda isikuandmeid organisatsioonisisestel halduslikel eesmärkidel.

Kuidas me isikuandmeid jagame?

Amway ei müü, rendi ega vaheta teie isikuandmeid. Jagame teie isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena omavahel ning järgmiste pooltega:

 • seotud üksused, kes tegutsevad otsemüügiettevõtetena ülemaailmselt Amway nime all ja kellele Amway avaldab isikuandmeid siis, kui see on mõistlikult vajalik või soovitav;
 • taristu-, platvormi- või tarkvarateenusena lahenduste, tarkvaraarendusteenuste, infosüsteemide hooldusteenuste, dokumendihaldusteenuste või turundusteenuste osutajad;
 • valitsusasutused või muud kolmandad isikud, kui seda nõuab või lubab muul viisil seadus või kui see on mõistlikult vajalik teie, teiste või meie endi õiguste, õiguslike huvide, omandi või ohutuse kaitseks.

Rahvusvaheline andmeedastus

Edastame teie kohta kogutud isikuandmed Amway organisatsiooni kuuluvatele üksustele, samuti kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Mõned neist ettevõtetest ja teenuseosutajatest asuvad mujal kui riigis, kus isikuandmeid algselt koguti. Nendes riikides kehtivad seadused ei pruugi tagada samasugust andmekaitse taset nagu selle riigi omad, kus andmed algselt esitasite. Kui edastame teie isikuandmed teistele riikidele, kaitseme neid andmeid vastavalt käesolevas eraelu puutumatust käsitlevas teates kirjeldatule ja kooskõlas kehtiva õigusega.

Selliste Euroopa Majanduspiirkonnast (edaspidi „EMP“) pärinevate isikuandmete suhtes, mida edastatakse riikidesse, kus Euroopa Komisjon ei ole tuvastanud piisavat andmekaitse taset, oleme kehtestanud lepingulised kaitsemeetmed (mis põhinevad Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel andmete edastamise kohta väljapoole EMP-d) või tugineme samaväärsele õiguslikule mehhanismile, et tagada teie isikuandmete kaitse. Kui soovite lisateavet teie isikuandmete kaitsmiseks ettenähtud kaitsemeetmete kohta juhul, kui need edastatakse väljapoole EMP-d (sealhulgas selle kohta, kuidas saada kaitsemeetmete koopia või nendega tutvuda), võtke meiega ühendust aadressil PrivacyOffice@amway.com.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

Kasutame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi ohutusmeetmeid, mis on mõeldud teie antud töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avaldamise või kasutamise eest.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame isikuandmeid nii kaudu kui vajalik, et täita eesmärke, milleks me andmeid kogume (vt eespool jaotis „Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?“), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti. Kui teil on küsimusi meie andmete säilitamise tavade kohta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud, kelle teabehalduse ja eraelu puutumatuse tavad erinevad meie omadest. Me ei vastuta selliste kolmandate isikute kasutatava teabehalduse või eraelu puutumatuse tavade eest. Enne selliste veebisaitide kasutamist või isikuandmete või muu teabe esitamist nendel veebisaitidel või nende kaudu soovitame teil lugeda kõigi kolmandate isikute veebisaitide eraelu puutumatust käsitlevaid põhimõtteid.

Käesoleva eraelu puutumatust käsitleva teate uuendamine

Amway võib käesolevat eraelu puutumatust käsitlevat teadet aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid eraelu puutumatust käsitleva teate kõigist olulistest muudatustest Amway asjakohastel veebisaitidel, Amway ametlikes väljaannetes või muude sobivate suhtluskanalite kaudu. Kõik muudatused jõustuvad avaldamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui teates on öeldud teisiti.

Teie õigused

Kooskõlas asjakohaste õigusnormidega on teil järgmised andmekaitsealased õigused.

Õigus tutvuda andmetega


Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda asjaomaste isikuandmetega. Samuti on teil õigus küsida meilt oma isikuandmete koopiat.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda meilt teie arvates ebaõigete isikuandmete parandamist. Samuti on teil õigus nõuda meilt teie arvates mittetäielike andmete täiendamist. See õigus kehtib alati.

Õigus andmete kustutamisele


Seda nimetatakse ka õiguseks olla unustatud ja see võimaldab teil sisuliselt taotleda oma andmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub veenev põhjus andmete kasutamise jätkamiseks. Tegemist ei ole üldise õigusega andmete kustutamisele; siin esineb erandeid, nt kui meil on seadusest tulenev kohustus teie andmeid säilitada.


Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda meilt teatud tingimustel teiega seotud isikuandmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus

See õigus kehtib üksnes isikuandmete kohta, mille olete meile esitanud. Teil on õigus nõuda, et edastaksime teie esitatud andmed teisele organisatsioonile või annaksime need teile.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mida teostati teie antud nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist.

Õigus esitada vastuväiteid

Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvide järgimiseks, on teil igal ajal õigus sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada. Kui esitate vastuväite, siis peatame töötlemise, välja arvatud juhul, kui meil on teie andmete kasutamise jätkamiseks mõjuvad ja õigustatud põhjused.

Kui soovite nende õiguste kohta lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil PrivacyOffice@amway.com.

Õigus esitada kaebus

Kui tunnete muret selle üle, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme või töötleme, võtke ühendust meie eraelu puutumatuse osakonnaga (kasutades allpool olevaid kontaktandmeid), kus hakatakse asja uurima ja antakse teile sellest teada. Kui te ei ole pärast meie vastuse saamist endiselt rahul, võib teil olla õigus kaebuse esitamiseks andmekaitseametile, olenevalt selle riigi seadustest, kus te elate või töötate.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui soovite esitada käesoleva eraelu puutumatust käsitleva teate kohta päringuid, ajakohastada oma andmeid või kasutada oma andmekaitseõigusi, võite pöörduda oma kohaliku sidusettevõtte poole, kasutades kontaktvormi või saata e-kiri meie eraelu puutumatuse osakonnale (PrivacyOffice@amway.com)

Tühistage oma nõusolek

Kui oleme saanud teilt nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus tühistada oma nõusolek igal ajal. See ei mõjuta teie nõusolekul toimunud töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Mõelge veel kord nõusoleku üle