Tere tulemast ametlikule Amway Amway Polska Sp. z.o.o. veebisaidile.

Amway – Veebisaidi Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (“Veebisaidi Kasutustingimused”) kehtib www.amway-estonia.com veebisaidile ning juurdepääsule ning selle saidi kasutamisele, selle kaudu leitavale infole, materjalidele, toodetele ja teenustele.

Lisaks kehtivad Amway Äriomanikele (ABOd), Liikmetele ja Plussliikmetele Amway Tegevuseeskirjad ja Amway Eeskirjad ning mis tahes kaupade või teenuste ostmisele kohalduvad „Amway Ostutingimused“.

Veebisaidi Kasutustingimusi võidakse aeg-ajalt uuendada. Uuendatud versioonid pannakse üles Amway Veebisaidile ning need jõustuvad viivitamatult. Kasutades Amway Veebisaiti peaksite Te regulaarselt kontrollima ega Veebisaidi Kasutustingimusi pole uuendatud või muudetud.

Amway Veebisait esitab informatsiooni Amway, Amway Ärivõimaluse ja Amway toodete ja teenuste kohta ning on mõeldud vaid kasutamiseks Eestis ning tugineb Eesti seadustele. Amway loobub mis tahes vastutusest Amway Veebisaidi kasutamisel muudest riikidest.

Klikkige alljärgnevatel linkidel, et liikuda kohe asjassepuutuva peatüki juurde:

1. Amway Veebisaidi parooliga kaitstud osad

2. Amway Isikuandmete Kasutamise Avaldus ja põhimõtted

3. Amway Veebisaidi materjalide autoriõigus ja kasutamine

4. Lingid muudele veebisaitidele

5. Lingid muudelt veebisaitidelt Amway Veebisaidile

6. Vastutuse piiramine, tagatistest ja hüvitistest lahtiütlemine

7. Amway Veebisaidile juurdepääsu piiramine või blokeerimine Veebisaidi Kasutustingimuste rikkumiste eest

8. Eraldatavusklausel

9. Kohalduv õigus, vaidluste lahendamise jurisdiktsioon ja asukoht.

1. Amway Veebisaidi parooliga kaitstud osad

Amway Veebisaidi parooliga kaitstud osad on mõeldud vaid ABOdele ning nende klientidele ja Plussliikmetele/Liikmetele Eestis. Kui Te veel ei tea ühtegi ABOd ja soovite ühega neist ühendust saada, palun kasutage Kontakteerumisvormi, mis on leitav aadressil www.amway-estonia.com.

NB! Paroole ei tohiks anda kolmandatele isikutele ning neid tuleb kaitsta volitamata juurdepääsu eest. Kui Te saate teada oma parooli mis tahes volitamata kasutamisest, peaksite viivitamatult sellest Amwayd teavitama. Amway loobub mis tahes vastutusest kahju eest, mis tuleneb paroolide mittenõuetekohasest kasutamisest.

2. Amway Isikuandmete Kasutamise Avaldus ja põhimõtted

Kõiki Amway Veebisaidi kasutamisel Amwayle esitatud andmeid käideldakse kooskõlas Veebisaidi Isikuandmete Kasutamise Avaldusega. Kui Te registreerute või logite sisse ABOna, Liikmena või Plussliikmena, kehtivad täiendavalt ABOde ja Liikmete Privaatsuspõhimõtted. Kui Te registreerute või logite sisse Kliendina, kehtivad täiendavalt Klientide Privaatsuspõhimõtted.

Kogu Amway Veebisaidi kasutamisel Amwayle esitatav info peab olema tõene, terviklik ning uuendatud. Kui meil on alust uskuda, et on esitatud ebakorrektset, mittetäielikku või aegunud infot, võidakse juurdepääs Amway Veebisaidile piirata või blokeerida.

3. Amway Veebisaidi materjalide autoriõigus ja kasutamine

Amway Veebisait ning sellel esitatud materjalid on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, sh autoriõigused, kaubanimed ja kaubamärgid, sh nimi „Amway“ ja Amway logo ning kuuluvad Amwayle või kasutatakse Amway poolt vastavate õiguste omaniku litsentsi alusel või nõusolekul. Materjalideks, mis on vastavate intellektuaalse omandi õigustega kaitstud, on muuhulgas Amway Veebisaidi kujundus, küljendus, väljanägemine, välimus, graafika, fotod, kujutised, artiklid, lood ja muud materjalid (koos „Veebisaidi Materjalid“).

Veebisaidi Materjale tohib paljundada, avaldada või muul moel avalikult esitleda Amway eelneval kirjalikul nõusolekul. Erandina eeltoodud reeglile annab Amway ABOdele ja Plussliikmetele piiratud, mitteeksklusiivse, tagasivõetava litsentsi kasutada Veebisaidi Materjale vaid oma ABO või Plussliikme äri käitamiseks laadides alla, säilitades, printides, paljundades, jagades ning pannes välja Veebisaidi Materjale, eeldusel, et Materjal on muutmata kujul ning on viidatud informatsiooni allikale kui mis tahes Veebisaidi Materjale avaldatakse kolmandatele isikutele. Kui Teil peaks olema täiendavaid küsimusi Veebisaidi Materjalide kasutamise kohta, palun võtke meiega ühendust Kontakteerumisvormi abil.

Amway Veebisaidi parooliga kaitstud osade ABOna või Plussliikmena kasutamise õigus lõpeb ABO/Plussliikme lepingu lõpetamisel ilma, et Amway peaks sooritama mis tahes täiendavaid tegevusi. Lõpetamise korral peab ABO või Plussliige kustutama või hävitama kõik salvestatud, prinditud või paljundatud materjalid, välja arvatud juhul, kui neid tuleb säilitada seadusest tulenevate nõuete järgimiseks.

4. Lingid muudele veebisaitidele

Me võime esitada linke muudele veebisaitidele, mis pole meie kontrolli all. Me ei vastuta antud kolmandate isikute veebilehtedel avaldatud informatsiooni eest. Me soovitame Teil lugeda läbi kõigi kolmandate isikute veebisaitide kasutustingimused ja isikuandmete kasutamise avaldused enne nende veebisaitide kasutamist või mis tahes isikuandmete või mis tahes muu informatsiooni esitamist antud veebisaitidel või nende kaudu.

5. Lingid muudelt veebisaitidelt Amway Veebisaidile

Kolmandate isikute veebilehtedel www.amway-estonia.com lingi esitamine eeldab Amway eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui Te soovite viidata Amway Veebisaidile muudel veebisaitidel, palun võtke meiega ühendust Kontakteerumisvormi abil.

6. Vastutuse piiramine, tagatistest ja hüvitistest lahtiütlemine

Kohalduvas õiguses lubatud ulatuses ei vastuta Amway ega selle sidusettevõtjad mistahes otsese, kaudse, tagajärjena põhjustatud või muude mis tahes liiki kahjude eest, muuhulgas varaline kahju, kasutusvõimaluse hävimine, äritegevuse kadu, majanduslik kahju, andmekadu või saamata jäänud tulu, mis tuleneb Teiepoolse Amway Veebisaidi või selle sisu kasutamisest või kasutamisvõimaluse puudumisest või on sellega seotud.

Amway teeb mõistlikud pingutused tagamaks, et Veebisaidil esitatavad info ja materjalid on korrektsed. Samas ei saa Amway garanteerida kogu info ja materjalide täpsust ega võta mis tahes vastutust Veebisaidil esitatud mis tahes info ja materjalide täpsuse, terviklikkuse või autentsuse eest. Me ei garanteeri, et antud Veebisaidi käitamine on katkematu ning veatu ega et käesolev Veebisait ei ole nakatunud viirusega või muude komponentidega, mis võivad kahjustada seadmeid või tarkvara. Amway ei garanteeri, et Amway Veebisait sobib kasutamiseks Teie poolt kasutatavate seadmete ja tarkvaraga ega garanteeri, et Amway Veebisaidile pääseb ligi kogu aeg või mis tahes konkreetsel ajal.

Te nõustute vältima põhjustamast Amwayle ja selle sidusettevõtjatele mis tahes vastutust või kahju, mis on seotud Teiepoolse Veebisaidi Kasutustingimuste rikkumisega või Amway Veebisaidi kasutamisega, kaitsma Amwayd sellise vastutuse või kahju eest ning sellise vastutuse või kahju tekkimise korral Amwayle selle hüvitama.

7. Amway Veebisaidile juurdepääsu piiramine või blokeerimine Veebisaidi Kasutustingimuste rikkumiste eest

Käesolevate Veebisaidi Kasutustingimuste rikkumise korral, eelkõige juhul, kui Amway Veebisaiti või selle individuaalseid elemente on kasutatud muul otstarbel kui ette nähtud, võidakse piirata või blokeerida ligipääs Amway Veebisaidile.

Amway jätab üldiselt endale õiguse osaliselt või täielikult muuta, blokeerida või peatada ligipääs Amway Veebisaidile või selle sisule mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel.

8. Eraldatavusklausel

Juhul kui üks käesolevate Veebisaidi Kasutustingimuste sätetest osutub kehtetuks või kuulutatakse kohtu poolt kehtetuks, ei mõjuta see muude sätete kehtivust.

9. Kohalduv õigus, vaidluste lahendamise jurisdiktsioon ja asukoht.

Amway Veebisaidi kasutamine ja käesolevad Veebisaidi Kasutustingimused alluvad Eesti seadustele. Kui seaduses pole sätestatud teisiti, lahendatakse Amway Veebisaidi kasutamisest või käesolevate Veebisaidi Kasutustingimustest tulenevad vaidlused eksklusiivselt Eesti kohtutes Eestis.